Title Image

Intranet Nedir, Ne Yapar, Kurumlar Neden İhtiyaç Duyar?

Intranet Nedir, Ne Yapar, Kurumlar Neden İhtiyaç Duyar?

Intranet; kurumlarda iç iletişimi, haberleşmeyi ve işbirliğini sağlayabilmek adına Internet teknolojisini kullanarak, kurumlara özel oluşturulmuş bir web sitesi ağıdır. 1994 yılı itibariyle kurumların hayatına girmeye başlamıştır.

Randy J. Hinrichs 1997 yılında Intranet sisteminin ne olduğu konusunda saptamalar yapmıştır. Hinrichs’in saptamaları doğrultusunda Intranet sisteminin kurum içerisinde kullanılma nedenlerini ele almak gerekirse:

Kurumdan Aile Yapısına Doğru

Intranet, ağ hizmetleri, TCP/IP ve http iletişim protokolleri, Internet teknolojisi ve HTML yayımcılığı üzerinde kurulu içsel bilgi sisteminin toplamıdır. Intranet, kurumun çalışanlara erişimi ve çalışanların kuruma erişimi için gerekli biçimsel ara yüzü oluşturur. Çalışanlarla kurumu birleştirir, işbirliği ve paylaşım kültürünü geliştirir. Kurumda ortak var olma ve alan değerinin yaratılmasına katkı sağlarken dinamik ve katılımcı öğrenmeye de zemin hazırlar. Böylece bir kurumun kendisini bütün bir varlık, aile ya da grup olarak tanımasına imkan sağlar.

İletişim Yeniden Tanımlanıyor

Intranet sadece yazılım ve donanımı bir araya getiren bir sistem değildir. İletişimi kolaylaştıran, öğrenmeyi ve öğrenileni pratik olarak karar vermekte kullanma yolunu açan etkin bir araçtır. Ortak hedefler koymaya, gelecekteki performansı denetleyebilmeye ve bunların tümünü her zaman tüm çalışanlarla iletişim kurarak yapmaya olanak sağlar. İletişimin büyük önem arz ettiği 21. yüzyılda Intranet, çoğu firma için telefon kadar güçlü bir araca dönüşmüştür.

Tek Noktadan Kolayca Genele Ulaşmak

Intranet; WAN, LAN, sunucu/istemci, PC, UNIX ve Apple tabanlı olabilir. Bu araçlar zaten kurumlarda her birisinde ayrı yazılımla ve her birisi için ayrı bir uzman gerektirerek kullanılmaktadırlar. Intranet ile tüm bilgilere, uygulamalara, veriye, süreçlere vb. aynı pencere ya da aynı göz atıcı ile erişilir. Intranet farklı teknolojileri birleştirir, kişileri bir araya getirir. Internet teknolojisiyle, ağ hizmet birimleri, ağ göz atıcıları ve veri ambarı bütünleştirilerek, herkesin kolayca öğrenebileceği bir uygulama zemini oluşturulabilir.

Kurumsal Sistemin Odak Noktası

Intranet, kurumun tanımlanabilmesi ve herkesin bunu görmesi için bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer herkes kurumun konumunu, vizyonunu, prensiplerini, müşterilerinin ve ortaklarının kim olduğunu bilirse, kurumla ilişkilerinde ve katkılarında daha açık bir odaklanma sağlanabilir. Intranet kurum içi bütün bilgiyi birbirleriyle bağlantılı kılar. Sorgulama ve raporlama araçları ile kurumsal bilgi karar verme amacıyla kullanılabilir. Bilgi bir araya getirildiği sürece karar vericiler iş süreçlerini, fırsatları ve amaçları daha hızlı analiz edebilirler.

Örgütsel Ortak Çalışma Alanı

Intranet ile tüm kurumsal iletişim, tüm bölümsel iletişim, tüm grup iletişimi ve tüm kişisel iletişim bir yerde toplanmaktadır. Bilginin nereden geldiği, ne zaman yaratıldığı ve diğer bilgilerle nasıl bağlantılı olduğu bilinebilir. Kurum içinde herkesin eriştiği, kullanımı kolay, öğrenimi kolay ve ortak çalışma, proje yönetme, veri toplama, bilgiyi yönetmesi için güçlü bir araçtır. Çalışanlar fiziksel olarak bir araya gelmeden hem kurumla hem de birbirleriyle etkileşime geçebilirler. Kurumlar da çalışanlarıyla paylaşmak istedikleri her türlü bilgiye zaman ve mekan sınırlandırması olmadan tek bir noktadan, hızlıca Intranet sisteminde yer verilebilir.

Bütünleşik ve Düzenli Çalışma Ortamı

Kişiler uzmana danışmak için Intranet sisteminin iletişim olanaklarını kullanabilir ve uzmanlar bilgilerini Intranet kanalıyla paylaşabilirler. Bilgiyi saklamak ve bilgiye erişmek için tüm yatırımlar Intranet ile yapılarak dosya dolapları, gelen-giden evrak sepetleri, masa üstü kalabalığı gibi birbirinden kopuk ve farklı bilgi sistemlerini kullanımdan kaldırılabilir. Ayrıca kurum içindeki herkes bu akışın elemanlarını inceleyerek deneyleyebilir. Kurumlar insan kaynakları ve iletişim stratejileri ve ihtiyaçları çerçevesinde kendilerine özel olarak Intranet sistemini konumlandırabilir, içerik oluşturabilirler.

Takım Çalışmasının Anahtarı

Intranet sisteminin sağladığı verimlilik, zaman ve maliyet tasarrufunun da ötesinde bir hizmet sunar. Kurumlar çalışanlara vermek istedikleri mesajlarını, vizyonlarını, değerlerini, amaçlarını, hedeflerini ilk ağızdan doğru aktarabilecekleri kurum içi evrensel bir platformdur. Böylelikle de kurum içerisindeki tüm çalışanlar kurumsal bilgilere hakim olacak ve kurumsal amaçlara yönelme dürtüsü de hem daha hızlı gelişecektir. Kurumla bütünleşerek kurumsal bağlılıklarına ve takım çalışmasına, motivasyon ve çalışan memnuniyetine de pozitif etki oluşturacaktır.

Not: Ogoo’nun blog sayfasına yazmış olduğum yazıyı sizlerle de paylaşmak isterim. 2016 Ekim ayı itibariyle yazmış olduğum yazılar blog sayfalarında yayımlanmaktadır. Yazılarım Dijital İK kategorisinde yer almakta olup, hepsine oradan da ulaşabilirsiniz.  Ogoo Blog sayfası için: http://blog.ogoodigital.com/

Keyifli okumalar…

Aydan Çağ Aydın

aydan@aydancag.com
Yorum Yok

Bir Yorum Yaz